قوانین و مقررات آموزشی

توصیه مینماید قبل از ثبت نام از مقررات و ضوابط زیر اطلاع یافته تابتوانید از امکانات ارائه شده بیشترین استفاده را داشته باشید. بدیهی است پس از ثبت نام قطعی قوانین طبق آئین نامه های مندرج پیاده خواهد شد.
نکات ضروری جهت ثبت نام

رعایت پیش نیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.

توجه داشته باشید که دقیقا براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام در کلاس مربوطه ثبت نام خواهید شد خواهشمند است در درج اطلاعات  فرم نهایت دقت را مبذول فرمائید

تاکید مینماید که درهنگام ثبت نام،در تعیین درس(دروس)مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول دارید،در غیر اینصورت آموزشگاه از تغییر درس یا تعویض ساعات کلاس جدا معذور است.

حداکثر زمان غیبت موجه در هردرس 3جلسه می باشد،درغیر اینصورت دانش پذیر از شرکت در آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره های آزاد محروم خواهد شد.

استرداد شهریه

در صورتیکه انصراف یا تغییر کلاس در روز ثبت نام (تاقبل از پایان وقت اداری)باشد شهریه کسر نمی شود.

درصورت انصراف حداکثر تا یک  روز پیش از شروع کلاس 90%شهریه از سوی آموزشگاه مسترد میگردد.

انصراف در روز شروع کلاس و حداکثر تایک روز قبل از گذشت 20%کل ساعات کلاس استرداد 70%شهریه ،در صورت انصراف  پس از گذشت 20%کل ساعات درس،هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

روش انصراف

دانش پذیر گرامی در صورتی که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهریه به هر دلیلی تقاضای انصراف داشتید میتوانید به دفتر آموزش مجموعه مراجعه کنید تا براساس آئین نامه فوق و شرایط انصراف درخواست شما مورد برسی قرار گیرد.