تقویم آموزشی

نام دورهتاریخ برگزاریمدت (ساعت)زمان برگزاریشهریه (تومان)
MATLAB1396/8/824پنجشنبه ها
13- 9
50000
MATLAB1396/8/824چهارشنبه ها
13- 9
50000
ABAQUS1396/12/130دوشنبه ها
18 - 16
جمعه ها
13 - 10
60000
MATLAB1396/12/120یکشنبه ها
13 - 11
سه شنبه ها
11 - 13
50000
SolidWorks1396/12/130پنجشنبه ها
15 - 13
60000
Photoshop Ps 20171397/1/1730پنجشنبه ها
13 - 11
60000